Privacyverklaring Venema Business Support
Venema Business Support, gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Venema Business Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Venema Business Support (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Lijst met je contactgegevens via een app;

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Venema Business Support verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Venema Business Support verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die je met Venema Business Support hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Venema Business Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om aan je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Venema Business Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Venema Business Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Venema Business Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Venema Business Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Venema Business Support gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Venema Business Support;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Venema Business Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Venema Business Support van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@venemabusinesssupport.nl. Venema Business Support reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Venema Business Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@venemabusinesssupport.nl.